Välmående, symptom på utmattningssyndrom och medveten närvaro bland psykologer i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi;

Författare: Terese Duvhammar; Grafström Ludvigsen Maja; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I Sverige är psykologer den yrkesgrupp med näst flest sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa och symptom på utmattningssyndrom är vanligt. Tidigare forskning i andra länder har visat att medveten närvaro kan leda till ökat välmående och minska symptom på utmattningssyndrom bland psykologer. Psykologer i Sverige (N = 492) besvarade Välmåendeformuläret, Copenhagen Burnout Inventory samt Five Facets of Mindfulness Questionnaire. Psykologerna skattade signifikant högre personlig och arbetsrelaterad utmattning än en normgrupp, och samtidigt också signifikant högre välmående. Psykologerna skattade signifikant lägre än en normgrupp på klientrelaterad utmattning. Medveten närvaro hade ett måttligt samband med välmående, r = .48, p < .001. Medveten närvaro kan vara ett bra verktyg för att öka välmående och skydda mot symptom på utmattningssyndrom hos psykologer, men mer forskning behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)