Rädslan att missa en bra investering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan Financial Fear of Missing Out (F-FOMO) och antal kronor investerat. Studien särskiljer sig då den använder sig av experimentell manipulation för att undersöka om denna relation påverkas av ett tilldelat riskscenario. Datainsamlingen genomfördes genom en digital enkät där 135 deltagare samlades in genom ett bekvämlighetsurval. Efter exkludering bestod 100 deltagare till analysen och endast 66 av dessa klarade valideringstestet. Deltagarna fick göra en självskattning på F-FOMO skalan samt välja hur mycket av ett hypotetiskt arv de ville investera. Deltagarna randomiserades till antingen ett högriskscenario eller ett lågriskscenario. Resultatet visar på att Financial-FOMO kan påverka våra finansiella beslut och att sambandet är högre i ett scenario med högre risk. Det är av stor vikt att notera att fyndet är mindre robust när endast deltagare som klarade valideringen användes till analysen. Studien belyser ett fortsatt stort behov för att förstå denna dynamik bättre och kan markera början på ett spännande forskningsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)