Bedömning i stora klasser : En studie om lärarnas bedömningspraktik om elevers muntliga färdighet i stora klasser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Britta Stålnacke; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att få ökad kunskap om ämneslärares bedömningspraktik vad gäller elevers muntliga färdigheter i stora elevgrupper. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra ämneslärare i språk som undervisar klasser med ca. 35 till 40 elever. Vad som kan definieras som en stor elevgrupp eller klass finns egentligen inget svar på men genomsnittsklassen i Sverige består av 19 elever enligt statistik från 2014. Studien visar att i stora elevgrupper vågar många elever inte tala och därför blir det svårt för läraren att bedöma elevens muntliga färdighet. Lösningen blir att samla elever i små grupper för samtal eller att eleven gör presentationer en gång per termin i en mindre grupp. Tiden är en annan faktor som påverkar lärarens bedömningsarbete. Att ansvara för många elever betyder inte att läraren får mer tid eller tvärtom, att eleven får mer tid. Samtliga informanter önskade mindre klasser att ansvara för och merparten ansåg att mellan 20 och 25 elever vore lagomt. Tidigare forskning kring bedömning i stora klasser pekar på svårigheter att göra bra bedömningar i stora elevgrupper och att det är tidskrävande. Lärarna önskar mer tid för varje elev. Kunskapen är dock liten kring lärarnas bedömningspraxis eftersom det har gjorts för lite forskning i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)