Att samla på musik - En kvalitativ studie om musiksamlandet som meningsskapande identitetsmarkör

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Författare: Jessica Axelsson; [2014-02-04]

Nyckelord: samlande; musiksamlande; skivor; skivsamling;

Sammanfattning: Med denna uppsats vill jag undersöka vad som motiverar människor att samla på musik, i en tid när musik i såpass stor utsträckning finns tillgänglig för obegränsat lyssnande på internet. Min tes är alltså att det är någonting annat än tillgänglighet som driver människor att samla på musik idag. I min studie har jag tagit hjälp av sju stycken informanter som mer eller mindre aktivt samlar på musik i fysiska format. De är mellan åldrarna 23-46, fem män och två kvinnor. Informanterna har själva anmält intresse när de hört om min studie, eller blivit tillfrågade av mig eftersom jag på förhand vetat om att de samlar på musik. Den något ojämna kön och åldersfördelningen är således ett resultat av att jag enbart sållat genom detta kriterium, och diskussion kring detta tas även upp i uppsatsen. Utöver dessa intervjuer har jag använt mig utav litteratur som behandlar ämnet musiksamlande och till viss del även samlande i bredare mening. Tanken med detta är att utreda om det finns tankar och beteenden som är gemensamt återkommande hos olika musiksamlare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)