Crisis Management : - som ett konkurrensmedel

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ann Kjellser; Marie Ardehed; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

De senaste årens naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar och terroristattentat är exempel på en ökad hotbild vilken svenska researrangörer måste förhålla sig till. I syfte att skydda människor och företagets kommersiella värden gäller det därför att skaffa sig en beredskap för att hantera krissituationer. Hanteringen av kriser involverar ofta företagets förmåga att hantera förändringar. Researrangörerna i denna studie arbetar samtliga med någon form av Crisis Management. Krisberedskap och krishantering är en självklarhet för researrangörernas överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. Dock har det under de senaste åren infunnit sig yttre faktorer som påtvingat researrangörerna nya sätt att agera och ibland till och med nya sätt att tänka. Den forskningsfråga som vi önskar besvara med denna studie sammanfattas enligt följande formulering. Vilka fördelar kan ett strategiskt och systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap och krishantering medföra för reseföretagen i samband med en ökad yttre hotbild? Vidare är syftet med denna uppsats att genom fallstudier hos ett antal researrangörer öka förståelsen för de yttre faktorer och de inre processer som påverkar företagens verksamhet i samband med en ökad hotbild samt visa vilka fördelar ett strategiskt och systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap och krishantering kan medföra för dessa organisationer. Resultatet av vår studie visar att ett strategiskt och systematiskt arbete med riskbedömning, krisberedskap och krishantering leder till ett ökat förtroende för researrangören hos dess kunder, allmänhet och media samt ett stärkt varumärke dock under förutsättning att detta arbete kommuniceras av företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)