Insekter som livsmedel : möjligheter och utmaningar i att designa avelsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Sammanfattning: Insekter har föreslagits som ett möjligt alternativ för att producera klimatsmart kött. Det beror delvis på deras höga foderomvandlingsförmåga. Foderomvandlingsför-mågan innebär att de kan födas upp på mindre foder i jämförelse med andra djur. Det kan vara ett bra sätt att använda markresurserna. Insekter har konsumerats av människor länge men inte så mycket i EU, där de nyligen bedömdes vara ett nytt livsmedel. Det är först de senaste åren insekter har börjat födas upp på gårdar och hittills är honungsbi och silkesmask de enda domesticerade insekterna. Idag finns det inget avelsprogram för insekter som syrsor eller mjölmaskar. Med ett avelsprogram skulle det vara möjligt, till exempel, påverka insekternas mottaglighet för sjukdomar. Detta skulle kunna göra produktionen mer hållbar. Tidigare har insekter använts som modelldjur i olika studier och i vissa studier har de testats som djurfoder. Men få studier har utförts med syfte att utvärdera insekterna som livsmedel. För att ett avelprogram ska vara meningsfullt att designa, måste det finnas en marknad i väst, insekter måste bevisas vara säkra för konsumtion och djurskyddslagar måste uppda-teras för att inkludera insekter. Insekters gener måste studeras och genetiska para-metrarna beräknas. Det är också nödvändigt att skapa en databas där egenskaperna är registrerade. Hur snabbt avelsframsteg som är möjligt beror bland annat på ärft-ligheten hos den önskvärda egenskapen, insekternas generationsintervall och om de-ras reproduktion är säsongsbunden. Det finns alltså många faktorer som påverkar hur framgångsrikt ett avelsprogram för insekter kan bli.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)