Key Performance Indicators och Kraljics matris : Verktyg för att realisera inköpsstrategier inom Saab

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik; Linköpings universitet/Logistik

Sammanfattning:

I takt med att inköp har fått en allt mer betydande roll inom företag krävs det också att strategier för inköp utformas på ett sätt som möjliggör att de kan efterlevas och följas upp, framförallt när det rör sig om koncernövergripande strategier som kräver samordning. I dagsläget är det inköpsrådet på Saab som styr över och samordnar projekt och initiativ som sker inom inköp. Inköpsrådet ansvarar även för framtagandet av inköpsstrategier och arbetet utifrån dessa för hela koncernen. En första klassificering av Saabs leverantörer utefter Kraljics matris genomfördes år 2010 och i samband med detta har ett ökat intresse påvisats för att på ett differentierat sätt mäta och följa upp leverantörer. Syftet med studien är därmed att se vilka Key Performance Indicators (KPI:er) som är tillämpliga i en indelning av leverantörer enligt Kraljics matris, det vill säga om olika KPI:er är fördelaktiga för att genomföra mätning och uppföljning av olika typer av leverantörer enligt Kraljics matris.

En betydande slutsats med indelning av KPI:er enligt Kraljics matris är att studien ska påvisa vilka mätetal som är mest väsentliga att ha vid uppföljning av leverantörer kopplade till respektive kvadrant i Kraljics matris. Detta innebär dock inte att mätetal kopplade till specifika kvadranter saknar relevans i övriga kvadranter. KPI:er kan användas i flera kvadranter, helt beroende på situation. I mitten av matrisen återges en del som benämns BAS vilket ska symbolisera att samtliga leverantörer oavsett klassificering eller kvadrant är i behov av att följas upp utefter leveransprecision, kvalitetsutfall, rätt kvantitet samt dokumentation och certifikat. BAS sammanfaller även med de KPI:er som ska följas upp för icke-kritiska leverantörer. Denna gemensamma uppföljning är ett första steg mot koncernövergripande KPI:er som möjliggör att Saab på ett enat sätt kan genomföra uppföljning av leverantörsfloran. Slutsatsen av studien är att Saab med fördel kan arbeta med KPI:er som är differentierade utefter Kraljics matris. Enligt de förutsättningar som finns på Saab har det även påvisats att det finns behov av att utforma gemensamma definitioner på de KPI:er som ska användas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)