Utvärdering av predikteringsmetoder för sulfidförande berg : Med fokus på berg som används i konstruktioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Ett cirkulärt samhälle strävar efter att efterlikna naturens kretslopp där material som blir över från en verksamhet används i en annan, för att minska uttag av jungfruliga resurser. Från verksamheter kopplade till vägbyggen är det främst geologiska material som hanteras. Bergmaterial kan innehålla sulfidmineral som vid oxidation kan producera syra. För att säkerställa att bergmaterialet kan användas på ett säkert sätt används olika predikteringsmetoder för att identifiera risker med materialet, projektet har studerat några av dessa predikteringsmetoder och resultatet visar att de ger mycket osäkra bedömningar av det studerade materialet. I detta examensarbete har 10 bergmaterial studerats med syfte att undersöka och diskutera predikteringsmetoder och hur dessa kan tillämpas och tolkas för sulfidförande berg.  Bergmaterialet har en kemiskt analyserad svavelhalt mellan 0,3 och 1,6 vikts-%. Undersökningen inkluderar statiska och kinetiska tester. De statiska tester som använts är ABA och NAGpH, mineralogiska studier, både kvalitativt och i optiskt mikroskop och kvantitativt i SEM, XRF-mätningar, även ett enkelt laktest har utförts på materialet. Kinetiskt fuktkammartest (40 veckor) har inom ramen för projektet påbörjats på tre av bergmaterialen. Resultaten av predikteringstesterna visar på en stor variation mellan materialen utifrån använda riktvärden. Bedömningen av syrapotentialen och neutralisationspotentialen visar också stora variationer utifrån nyttjade riktlinjer. Det finns behov att vidare undersöka vad det är som gör att predikteringsmetoderna ger det resultat de ger och vidare hur detta kan tolkas. Statiska predikteringstester visar inte heller någon tidsaspekt som är viktigt att betrakta vid prediktering av material. Kinetiska test, som fuktkammartest visar hur utlakningen varierar med tiden.  Hur provtagningen av materialet utförs har också en stor påverkan på resultatet, det är därför viktigt att fortsatt utreda hur en representativ provtagning kan utföras, och hur olika provtagningsmetoder påverkar analysresultaten

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)