Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]

Nyckelord: fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

Sammanfattning: Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. Vid fatigue upplever personen en stor trötthet som bland annat leder till att de inte orkar göra saker de gjorde innan som exempelvis fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har bevisats påverka välbefinnandet hos personer och minskar risken för att drabbas av ett flertal sjukdomar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekterna av fysisk aktivitet på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer. Metod: Litteratursökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Dessutom gjordes en genomgång av redan valda artiklars referenslista för att hitta relevanta artiklar för studiens syfte. Det här resulterade i att 12 stycken kvantitativa artiklar valdes ut till studien. Artiklarnas kvalitet granskades sedan efter SBU:s granskningsmallar. Resultat: Resultatet delades in i fyra teman, fysisk aktivitets effekt på fatigue, påverkan på olika former av fatigue, skillnader mellan olika åldersgrupper och sjuksköterskans roll. Ett flertal artiklar visade på att en ökad fysisk aktivitet hos barn och unga vuxna med cancer minskade deras fatigue. Flera artiklar använde frågeformulär som delade upp fatigue i tre typer, kognitiv, generell och sömn- och vilofatigue. Den ökade fysiska aktiviteten hade varierande effekter på de olika typerna av fatigue. Äldre barn upplevde mer fatigue än de yngre barnen. Sjuksköterskor har en möjlighet att föra information och uppmuntran om fysisk aktivitet till barn med cancer och deras föräldrar. Slutsats: Majoriteten av de valda artiklarna visade på ett positivt samband mellan ökad fysisk aktivitet och påverkan på fatigue hos de cancersjuka barnen. Resultatet var dock varierande då effekten av den fysiska aktiviteten var olika tydlig och mer forskning för att få mer evidens kring ämnet behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)