E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Författare: Johanna Iivanainen; [2019]

Nyckelord: Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

Sammanfattning: En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. Tyvärr är det även denna egenskap som ger upphov till allt fler spam- mail och skräppost. Det finns flera olika faktorer som påverkar mottagarens attityd gentemot e-post. En bidragande faktor är hur frekvent e-breven skickas ut till mottagarna. Tidigare forskning visar att en irritation kan uppstå hos mottagaren om hen upplever att hen mottar för många e-brev från en och samma källa. En annan konsekvens av för många e-brev från en och samma källa är att antalet öppnade e-brev som skickas från källan minskas.  Syftet med denna studie är att undersöka vad för påverkan e- post har på studenters konsumtion av digitala erbjudanden. Utförandet delades upp i tre olika delar. Den första delen av arbetet var en enkätundersökning som skickades ut till personer från målgruppen för att ta reda på vad för inställning och attityd de har gentemot e-post och erbjudanden. Den andra delen av studien bestod av att deskriptivt analysera hur många studenter som öppnar kampanjer via e-post samt hur många av dem går sedan in på företagets hemsida via e-brevet. Sista delen av arbetet bestod av att deskriptivt analysera transaktioner som gjorts utav målgruppen. Resultatet av detta arbete visade att e-post har en positiv effekt på antalet transaktioner. Resultatet visade även att majoriteten av målgruppen tyckte att de mottar för mycket e-post angående reklam och erbjudanden. 49% av deltagarna svarade att de dagligen slängde en del e-brev direkt i papperskorgen där ett återkommande exempel var erbjudanden. En konsekvens av detta är att allt färre kampanjer via e-post öppnas av målgruppen och att de istället slängs direkt i papperskorgen. Detta resultat går i hand med tidigare resultat som visat att ju fler e-brev som skickas från en och samma komme e-brev från källan öppnas av mottagarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)