Sökning: "Amanda Sundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Amanda Sundberg.

 1. 1. Små barns bästa vid omhändertagande enligt 2 § LVU : en kritisk diskursanalys av begreppet barns bästa i ett rättsligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; Child; Foster Care; Administrative court; LVU; Barn; Familjehem; Förvaltningsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskursen kring barns bästa definieras av professionella i förvaltningsrätten där det fattas beslut om att barn ska placeras i familjehem enligt LVU 2 § (1990:52). Det empiriska materialet utgick ifrån 15 stycken förvaltningsrättsliga domar där socialnämndens vårdplan angavs vara beredande av vård utanför föräldrahemmet. LÄS MER

 2. 2. Att stödja närstående : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Strandberg; Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Support; Qualitative; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att närstående önskar att de fick mer hjälp från sjuksköterskor att hantera situationen kring patientens sjukdomstillstånd för att minska känslor av förtvivlan och ångest. Närstående upplever att sjuksköterskor försöker skapa delaktighet i vårdandet av patienten och att informerande samtal från sjuksköterskor reducerar osäkerhet inför vårdsituationer. LÄS MER

 3. 3. Sjuk av stress Socialsekreterares upplevelser av arbetsrelaterad stress i relation till deras professionella identitet och tillgång till socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanny Milstam; Amanda Sundberg; [2017]
  Nyckelord :stress; arbetsrelaterad stress; sjukskrivning; socialt arbete; professionell identitet; socialt stöd;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka socialsekreterares upplevelser av stressrelaterad problematik i arbetet, samt hur dessa upplevelser kan förstås med hjälp av begreppen professionell identitet och socialt stöd. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta socialsekreterare som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 4. 4. Öppen innovation inom eHälsa : Vilka strategier används och hur påverkas dessa av de nationella samordningsorganen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joel Sundberg; Emelie Avander; Amanda Strandberg; [2016]
  Nyckelord :Öppen innovaiton; eHälsa; strategi; innovationsprocess;

  Sammanfattning : The health care sector is becoming more and more digital. Recent studies have shown that treatment with IT can be as effective as other traditional treatments at a lower cost. Therefore eHealth have emerged as a new area where innovation needs to take place to decrease the healthcare cost. LÄS MER

 5. 5. Varför sker bokning av hotell via OTA:er? : En studie om gästers bokningsbeteende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Lizette Feuer; Amanda Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Internetresebyrå; Internetbokning; Boknngsbeteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER