Projektplaneringens hantering av big data : En studie av företag som utvecklar medicinteknsika produkter

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: En ökad användning av teknologi inom det medicinska fältet har öppnat möjligheter att använda patientdata i nya medicintekniska produkter. Genom användningen av sensorer och appar har det skapats en stor mängd patientdata. I detta sammanhang har begreppet big data inträffat. Dock finns det ingen tydlig definition för att beskriva big data eftersom det inte finns någon gräns för mycket data som krävs för termen. Syftet med denna undersökning är att granska om och i så fall hur medicinsktekniska företag anpassar sin projektplanering med hänsyn till möjlig användning av big data. Målet är också att studera de problem och möjligheterna som kan uppstå kring användningen av big data. Undersökning består av en litteraturundersökning av medicinteknik, projektledning och big data. Den andra delen av undersökningen är genom semistrukturerade intervjuer. Två intervjuer gjordes med olika respondenter som arbetar inom medicintekniska projekt. Projektledning har varierande modeller för olika faser i ett projekt. Förstudien är en viktigt fas speciellt om det är ett stort och komplex projekt. Att genomföra en noggrann förstudie gör det enklare att upptäcka problem och möjligheter i projektet. Även lagar och olika klassifikationer av medicintekniska produkter måste tas hänsyn till eftersom produkter kan orsaka positiva och negativa effekter på samhället och individer. Resultat av denna studie visar att det inte är någon speciellt anpassad förstudie i företaget för att hantera big data i medicintekniska projekt. Däremot sker en planering som är antingen lik eller en variant av modellerna från litteratur undersökningen. Fortsatt arbete med implementering och ett bredare perspektiv på projektlednings modeler kan vara till nytta för att slutföra big data orienterade projekt. Lagstiftande av medicinsktekniska produkter skapar tidskrävande problem i utvecklingsfasen eftersom en CE-certification krävs. Med användandet av teknologi kan företag undvika problemet av att utvärdera klassificerad patientdata genom att analysera annan information och på så sätt undvika hög klassificering av den medicintekniska produkten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)