Musikfans varumärkeslojalitet ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet till artister.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: I takt med den digitala revolutionen som musikindustrin genomgått, har frågor angående hur musikfans online blir lojala mot artister framgått och skapat ämne för diskussion. Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse för hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet genom gemensamt engagemang. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats. Nio kvalitativa intervjuer samt en fokusgrupp innehållande sju deltagare har genomförts för att ge svar på forskningsfrågorna. Utifrån studiens empiri och analys kunde det fastställas huruvida musikfans är en betydande faktor i marknadsföringen av en artist. Analysen kommer även fram till huruvida musikfans existerar samt beter sig i en online miljö. Studien visar att musikfans genom gemensamma engagemang kan skapa och stärka varumärkeslojalitet. Vilka faktorer som påverkar musikfans interaktioner som leder till engagemang diskuteras i mer detalj i den avslutande slutsatsen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)