Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]

Nyckelord: X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

Sammanfattning: Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. Skadorna som uppmärksammats var av stokastiskt- eller deterministiskt slag beroende på vilken effekt de har på kroppen utifrån stråldos. Eftersom stråldos inte kunnat mätas till fostret baseras stråldosen från en estimering och trots vetskapen att det finns risker så har antalet röntgenundersökningar på gravida kvinnor ökat markant under åren, vilket därmed medför en ökad strålning till fostret. Syfte: Syftet var att kartlägga vilka strålningsinducerade fosterkonsekvenser som kan uppstå till följd av enstaka thorax/bukundersökningar. Metod: Arbetet utfördes enligt metoden systematisk litteraturöversikt och har baserats på 14 vetenskapliga artiklar. Resultat: Utifrån de olika resultaten i artiklarna uppmärksammades att det är en varierande men låg eller ingen risk för olika konsekvenser som cancer, missfall, missbildningar, prematur födelse och frivilligt avslutade graviditeter. Resultaten visade störst skillnad mellan exponerad- och oexponerad grupp inom konsekvensen att frivilligt avsluta graviditeten, där 4,7 procentenheter fler kvinnor i den exponerade gruppen valde att genomgå abort. Även en förhöjd risk på 3,2 procentenheter att födas för tidigt eller få missfall uppmärksammades i exponeringsgruppen. Aningen förhöjd koppling till AML (blodcancer) sågs även i exponeringsgruppen. Sammantaget var förekomsten av alla konsekvenser väldigt låga. Slutsats: Vid korrekt utförda röntgenundersökningar finns det inget starkt belägg för gravida kvinnor att oroa sig för barnets hälsa efter enstaka konventionell eller datortomografisk röntgenundersökning över thorax-bukområdet. Dock finns det okunskap hos blivande mödrar såväl som vårdpersonal gällande röntgenundersökningars effekt på foster. Därav bör det som målsättning föreligga arbete att sprida kunskap och avdramatisera oron för att säkert kunna bemöta kvinnans behov av röntgenundersökning utan att riskera fostrets hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)