Tidsserieanalys av aktiv norovirus-infektion med RT-qPCR

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

Sammanfattning: Norovirus som orsakar vinterkräksjukan är en av de vanligaste vintersjukdomarna i Sverige. Sjukdomstiden varar generellt i en till tre dagar med symptomen kräkning och/eller diarré. Till den totala sjukdomsbilden världen över gällande akut gastroenterit, bidrar norovirus med 18 %. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är kunskapen om norovirusets förfarande till stor del okänd.Syftet med studien var att göra en tidsserieanalys, även så kallad One-Step Growth analys, av koncentrationen minus-RNA i celler som infekterats med olika koncentrationer av murint norovirus (MNV). För att detektera minus-RNA användes RT-qPCR med SYBR Green. Målet var att se om startkoncentrationerna av virus vid någon tidpunkt korrelerar med mängden minus-RNA i cellerna. Efter 4 och 8 timmar fanns ett exponentiellt samband mellan den initiala viruskoncentrationen och minus-RNA-uttrycket i cellerna. Koncentrationen minus-RNA i de infekterade cellerna ökade mellan de undersökta tiderna 4, 8 och 24 timmar. Vidare visade resultaten att det krävs 4 timmar för att minus-RNA skulle vara kvantifierbar vid en högre infektionskoncentration av viruspartiklar, medan det krävs 24 timmar för den lägre infektionskoncentrationen av viruspartiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)