Hälsa som värdegrund : En kvalitativ studie om hur fritidshemmets lärare resonerar kring hälsofrämjande arbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Författare: Daniel Månsson; [2020]

Nyckelord: Hälsa; Fysisk aktivitet; Kost; Återhämtning; Sömn;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fritidslärare arbetar med en hälsofrämjande livsstil utifrån läroplanen. Hälsofrämjande är indelat i tre delar som består av fysisk aktivitet, kost och sömn/återhämtning. Metoden för insamlingen utgick från en kvalitativ metod med semistrukturerade frågor. Studiens resultat visade att fritidslärarna arbetade med alla tre områden men att sömndelen var något som haltade. Studien visade även att majoriteten av fritidslärarna såg hälsofrämjande arbete enbart inom området fysisk aktivitet. Då hänvisade fritidslärarna åt aktiviteter i skogen och idrottshallar. Studien kom också fram till att hälsofrämjande som helhetssyn fanns men att sammankopplingen av de tre områdena inte var så stark. Istället fokuserade lärarna på varje separat område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)