Sökning: "Malin Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Malin Sjöberg.

 1. 1. Inkluderande undervisning i matematik En intervjustudie med matematiklärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :inkludering; matematiksvårigheter; matematikundervisning; strategier; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Sjöberg Malin (2019). Inkluderande undervisning i matematik – En intervjustudie med matematiklärare. Speciallärarprogrammet inriktning matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp.. LÄS MER

 2. 2. Märk Höganäs - En utvärdering av Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA i Höganäs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Malin Norendahl Sjöberg; Wictoria Weine; [2019]
  Nyckelord :Samverkansprojekt; Märkning av ägodelar; MärkDNA; Höganäs kommun; Bostadsinbrott; Trygghet; Property marking; Municipality of Höganäs; Residential burglaries; Safety;

  Sammanfattning : Under 2016 hade Höganäs kommun den tredje högsta antalet anmälda bostadsinbrott i Sverige med cirka 4 inbrott per 1 000 hushåll, samtidigt som det rapporterades i genomsnitt cirka 1 bostadsinbrott per 1 000 hushåll i resten av landet under samma tidsperiod. För att förändra den rådande lägesbilden för utsattheten av bostadsinbrott i Höganäs startades under 2018 ett samverkansprojekt med hjälp av identifieringsmetoden MärkDNA för att förhindra inbrott och öka tryggheten bland invånarna. LÄS MER

 3. 3. “It’s so popular, in the middle of nowhere” : En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Isabelle Holmquist; Malin Sjöberg; Janina Wirz; [2019]
  Nyckelord :seasonal tourism; seasonal extension; actions; demand; supply; natural and institutional factors; archipelago; säsongsberoende turism; säsongsförlängning; handlingar; efterfrågan; utbud; naturliga- och institutionella faktorer; skärgården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts med hjälp av sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. Nudging för att främja beteenden : En undersökning av Högskolerestauranger ABs klimatmärkning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sjöberg; Saranya Silawiang; [2018]
  Nyckelord :nudging; konsumtionsbeteende; klimatmärkning; det automatiska systemet; det reflekterande systemet; interna stimuli; externa stimuli;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka Högskolerestauranger AB:s projekt angående klimatmärkningen som infördes på deras menyer i Uppsala under hösten 2017. Den första delen av studien undersöker hur projektet startade, vad projektet innefattar samt Högskolerestauranger AB:s samarbete med Uppsala Kommun och CarbonCloud. LÄS MER

 5. 5. Innanför murarna : En kvalitativ studie om förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Nathalie Erickson; Hanna-Stina Ivarsson; Malin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Kalmar Castle; expectations; experiences; service; quality; social media; word of mouth; Kalmar Slott; förväntningar; upplevelser; service; kvalitet; sociala medier; word of mouth;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vad finns det för bidragande faktorer till skapandet av förväntningar och upplevelser på Kalmar Slott och hur påverkas deras marknadsföring av dessa faktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att klargöra på vilket sätt Kalmar Slott arbetar med kundernas förväntningar och upplevelser. Vi vill därmed undersöka vilka faktorer som bidrar till skapandet av förväntningar och upplevelser. LÄS MER