Sökning: "personliga egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 687 uppsatser innehållade orden personliga egenskaper.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. “Är jag en mamma nu?” : En kvalitativ studie om den personliga identitetens utveckling hos förstagångsmammor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Westin; Gabriella Velander Fanoun; [2022]
  Nyckelord :Moderskap; personlig identitet; normer;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur den personliga identiteten påverkas och utvecklas i samband med att bli förstagångsmamma samt vilka faktorer som bidrar till utvecklingen.  De frågeställningar som undersöks är: - Hur utvecklas den personliga identiteten av att bli förstagångsmamma? - Vilka sociala faktorer kan ha en inverkan på utvecklingen av den personliga identiteten hos förstagångsmammor? Det empiriska materialet grundas i tio stycken semistrukturerade intervjuer med ett urval av förstagångsmammor i åldrarna 20-30 år. LÄS MER

 3. 3. Könet har ingen betydelse för att vara en bra ledare : En kvalitiativ studie kring hur manliga och kvinnliga ledarskapsegenskaper påverkar anställdas välmående

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Meyer; Victoria Gomér; [2022]
  Nyckelord :Leadership; employee well-being; real estate; male leadership; female leadership; Ledarskap; anställdas välmående; fastighetsbranschen; manligt ledarskap; kvinnligt ledarskap;

  Sammanfattning : Ledarskap och välmående är ämnen som ofta diskuteras i dagens samhälle. En ledare har en viktig roll i en organisation, inte minst för dem anställda. Fastighetsbranschen är en klass för sig när det gäller ledarskap och jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Hur revisorns personliga egenskaper påverkar antalet kommunicerade Särskilt Betydelsefulla Områden : En kvantitativ studie om revisorns egenskaper och dess påverkan på antal kommunicerade Särskilt Betydelsefulla Områden i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Ljunghammer; Jacob Wiss; [2022]
  Nyckelord :Särskilt Betydelsefulla Områden;

  Sammanfattning : ISA 701 blev ett krav för börsnoterade företag 2016 och var tänkt att bidra till att minska informationsasymmetrin mellan revisorernas arbete och intressenter. Standarden innebär att revisorerna ska tydliggöra vilka som varit de mest betydelsefulla områdena i revisionen. LÄS MER

 5. 5. En unik bransch med kunden i fokus : En kvalitativ studie om relationsbyggande inom fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ebba Amandusson; Wilma Kling; [2022]
  Nyckelord :Relationship building; Customer relationship; Customer loyalty; Trust; Gender; Relationsbyggande; Kundrelation; Kundlojalitet; Förtroende; Könsroller;

  Sammanfattning : The housing deal is one of the biggest deals made in life where a lot of money and emotions are involved. It is about a special business in which the real estate agent has an important role. The real estate profession is a profession of trust that largely is about building customer relationships. LÄS MER