Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. Detta är tydligt framförallt för drivmedelsbranschen som regleras hårt med både koldioxidskatt, diverse säkerhets- och miljöregler samt reduktionsplikten. Således är omställningsarbetet mot CE inte utan motgångar när interna faktorer måste avvägas mot de externa. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll CE har i drivmedelbranschens omställningsarbete genom att försöka svara på frågeställningarna utifrån det ramverk som har valts och utefter den metod som har angetts. Avgränsningar: Avgränsningar har gjorts till drivmedelsbranschens omställningsarbete, specifikt inom CE. Företagen som valdes ut är de drivmedelsföretag som har minst 100 tankstationer. Tidsperioden omfattar de senaste fem åren efter att hållbarhetslagkravet kom. Metod: Den valda metoden är en kvalitativ dokumentanalys på främst företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Resultat och slutsatser: Uppsatsens slutsats visar att det finns brister och behov i omställningsarbetet men att viljor och motivation syns genom exempelvis investeringar samt projekt. Förslag till fortsatt forskning: I framtiden hade intervjuer med högsta ledningen och andra i ledande position hade gett en djupare förståelse kring ekonomistyrningen men det krävs många för att kunna ha någon större betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)