Förskollärares språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn – En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt och uppfattningar om flerspråkighet och modersmål i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer på förskollärares upplevelser kring arbetet med flerspråkiga barn och deras språkliga utveckling. Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn och deras modersmål, men även ta reda på vilka utmaningar och möjligheter med detta de ser med arbetet. Lunneblad (2018) belyser att Sverige blir allt mer mångkulturellt och flerspråkigt, vilket innebär att förskolor måste hitta strategier och verktyg för att arbeta med flerspråkiga barn. Tidigare forskning visar att förskollärare känner en osäkerhet kring ämnet flerspråkighet. Forskningen visar att förskollärare inte har verktyg eller resurser nog att utveckla arbetet som de vill, något som även Skolinspektionen (2017) lyfte i en rapport. Rapporten bidrog till att förskolans styrdokument och riktlinjer ändras. Barnkonventionen blev även en lag efter att rapporten släpptes. Studien bygger på förskollärares upplevelser och uppfattningar kring flerspråkighet. Semistrukturerade intervjuer har skett på tre olika förskolor i samma område, där fem förskollärare totalt blev intervjuade. Empirin i resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med tillhörande centrala begrepp. Resultatet kommer att belysa förskollärares utmaningar och möjligheter med arbetet där förskollärarna lyfter en delad syn, vårdnadshavare samt vikten av utbildad personal. De strategier och redskap de använder sig av är främst digitala verktyg, samt att förskollärarna lyfter gemenskap som en stor faktor. Förskollärarna belyser även vikten av ett gott samarbete både inom arbetslaget, men även med vårdnadshavare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)