Sökning: "Modersmål"

Visar resultat 1 - 5 av 1689 uppsatser innehållade ordet Modersmål.

 1. 1. Samma skådespelare, olika språk. Att behärska flera språk: är det en resurs eller ett hinder i mitt sceniska arbete som skådespelare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Küster; [2023-04-04]
  Nyckelord :språk; musikal; tyska; franska; norska; svenska; skådespelare; verktyg; rollarbete; brytning; modersmål; mångfald;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att fördjupa mig i frågor som rör sceniskt karaktärsarbete på olika språk. Jag undersöker utmaningar och möjligheter förknippade med att som skådespelare i det sceniska arbetet gestalta en karaktär på språk som man inte ursprungligen definierar som sitt modersmål. LÄS MER

 2. 2. Expletivt det som formellt subjekt i texter skrivna av andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Håkan Gunnarsson; [2023-03-06]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; formellt subjekt; expletivt ”det”; korpus; L2- svenska; helfraser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån inlärartexter som ingår i L2-korpusar som förvaltas av Språkdata vid Göteborgs universitet studera bruket av expletivt det som formellt subjekt. Det är en företrädelsevis kvantitativ studie som drar nytta av de taggningar och i vissa fall korrigerande annoteringar som gjorts, vilket inte bara tillåtit frekvensundersökningar med avseende på språklig färdighetsnivå och modersmål, utan också felanalyser med avseende på dessa parametrar. LÄS MER

 3. 3. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Lärares främjande arbete för andraspråkselevers förståelse av matematiska textrika uppgifter i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Paimana Samedy; Alaa Muhammed-baqer; [2023]
  Nyckelord :scaffolding; translanguaging; andraspråkselever; den proximala utvecklingszonen; matematik; stöttning; scaffolding; transspråkande; translanguaging; textrika uppgifter;

  Sammanfattning : Mätningar visar att andraspråkselever presenterar sämre i matematik jämfört med förstaspråkselever samt att textuppgifter är den största svårigheten inom matematik hos andraspråkselever. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver och motiverar sitt arbete med matematiska textrika uppgifter för att främja andraspråkselever i matematik. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sibel Khorshid; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselev; flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; samhällsorienterande ämnen; sociokulturellt perspektiv; studiehandledning; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Andraspråkselever ökar avsevärt i det svenska samhället och inte minst i de svenska skolorna. Ökning av andraspråkselever kan ställa skolor, men framförallt lärare för stora utmaningar eftersom det krävs resurser och flera metoder för att kunna främja deras lärande. LÄS MER