Inverkan av laddstolpar för elfordon i Jönköpings Energi elnät

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Författare: Benjamin Mooshtak; [2019]

Nyckelord: elektriska fordon; laddning;

Sammanfattning: Enligt Global EV prognoser förväntas en kraftig ökning av elbilar fram till 2030, ökningen kommer ske båda i Sverige och övriga världen. I Sverige beräknas eldrivna fordon öka till 2,5 miljoner, vilket innebär att 50 % av andelen fordon i trafiken kommer bestå av eldrivna fordon. Enligt vår be-räkning med hänsyn till den ökande befolkningsmängden kommer Jön-köping inneha 36 000 elbilar år 2030. Det innebär att cirka 50% av an-slutna kunder till elnätet 2030 kommer ha behov av att ladda sin elbil. Ökningen av elfordon medför att fler bilägare behöver ladda sina fordon och en oro finns för överbelastning av elnätet. Belastningsinstabilitet kan medföra dålig elkvalité i form av övertoner, flimmer, spänningsföränd-ringar, avbrott, transienter och osymmetrisk spänning. Denna studie analyserar Jönköping Energis elnät samt hur elnätet påver-kas av en ökning av eldrivna fordon. Undersökningen fokuserar på fler-bostadshus, landsbygd och villaområde i Jönköping och på så viss kunna jämföra elnätskapaciteten i dessa områden. Undersökningen utgår från att elnätet förväntas påverkas när laddningseffekten uppnår 3.7 KW. För att besvara syftet har simuleringarna gjorts i det NIS-orienterade pro-gramvaran dpPower. Därefter väljs vilken beräkningsmetod som är lämp-lig i de olika stationerna. Det sker genom att studera lastberäkningar, spänningsnivåer och belastningen på transformatorer och lednings-strömerna i det område, för att se hur 50% elbilsladdning påverkar elnä-tet. Resultaten från mätning och simuleringar av laddstationena på alla fyra områden visar att Jönköpingsenergi bör ta hänsyn till laddning av elbilar vid dimensionering av elnät. Det är också nödvändigt att faserna fördelas mellan kunder vid elbilsladdning för att minska överbelastning år 2030. Alternativa metoder att undersöka för elbilsladning är följande:  Övervakning på hur elbilsladdningsbeteende ser ut i olika tider för att minska den med hjälp av olika lösningsmetoder, liknande pris-sättning som används i Kalifornien och Norge.  Smarta laddningslösningar för att flytta elbils-laddningstoppen till en annan tid på dagen. Analyseringen visar att det inte finns belastningar på transformatorer och ledningar i Jönköping utan H04 som bör åtgärdas vid ökningen av elfor-don fram till 2030.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)