NEJ, ÖVER HUVUD TAGET INTE. En kvantitativ och kvalitativ analys av direkta och indirekta översättningsstrategier i de svenska översättningarna av två minimalistiska danska romaner

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker på vilket sätt dansk skönlitteratur kanöversättas med utgångspunkt i Vinay och Darbelnets direkta ochindirekta översättningsstrategier. Uppsatsen avser också att visa hurväl dessa översättningsstrategier går att applicera på översättningarfrån danska till svenska.För att uppnå syftet har ungefär sju sidor ur de två danska romanernaDette burde skrives i nutid och Rødby-Puttgarden av författarenHelle Helle, med motsvarande sidor i de svenska översättningarna,analyserats utefter Vinay och Darbelnets översättningsstrategier:lån, översättningslån, direktöversättning, transposition, modulation,bruksmotsvarighet och adaption.Resultatet visar att i den största andelen av materialet har direktöversättningeller modulation använts, och resterande översättningsstrategierär sparsamt använda. Undersökningen visar att korta, enklameningar och dialog oftare tenderar att vara direktöversatta änlängre, komplexa meningar.Dessutom är vissa förändringar i översättningen svåra att placerain i Vinay och Darbelnets kategorier. För att göra modellen meranvändbar kan därför definitionernas avgränsningar luckras upp litevad det gäller både transposition, bruksmotsvarighet och adaption.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)