NEJ, ÖVER HUVUD TAGET INTE. En kvantitativ och kvalitativ analys av direkta och indirekta översättningsstrategier i de svenska översättningarna av två minimalistiska danska romaner

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker på vilket sätt dansk skönlitteratur kan översättas med utgångspunkt i Vinay och Darbelnets direkta och indirekta översättningsstrategier. Uppsatsen avser också att visa hur väl dessa översättningsstrategier går att applicera på översättningar från danska till svenska. För att uppnå syftet har ungefär sju sidor ur de två danska romanerna Dette burde skrives i nutid och Rødby-Puttgarden av författaren Helle Helle, med motsvarande sidor i de svenska översättningarna, analyserats utefter Vinay och Darbelnets översättningsstrategier: lån, översättningslån, direktöversättning, transposition, modulation, bruksmotsvarighet och adaption.Resultatet visar att i den största andelen av materialet har direktöversättning eller modulation använts, och resterande översättningsstrategier är sparsamt använda. Undersökningen visar att korta, enkla meningar och dialog oftare tenderar att vara direktöversatta än längre, komplexa meningar. Dessutom är vissa förändringar i översättningen svåra att placera in i Vinay och Darbelnets kategorier. För att göra modellen mer användbar kan därför definitionernas avgränsningar luckras upp lite vad det gäller både transposition, bruksmotsvarighet och adaption.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)