Sökning: "Globalization"

Visar resultat 1 - 5 av 1742 uppsatser innehållade ordet Globalization.

 1. 1. Patienters upplevelse av att använda tolk i ett vårdmöte : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Esujin Patris; Henrietta Frank; [2022]
  Nyckelord :Quality of healthcare; interpreter; communication barrier and patient perspective; Kvalitet av hälso- och sjukvård; tolk; kommunikationshinder och patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen medfört ökad förekomst av språkbarriärer, inte minst i Sverige. För att undkomma problemet finns det professionella tolkar, som översätter samtal mellan parter med olika modersmål. LÄS MER

 2. 2. Effectiveness of collaborative virtual reality for remote teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kamen Dimitrov; Jakub Kozak; [2022]
  Nyckelord :virtual reality; remote teams; collaboration; media synchronicity theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The number of remote teams has increased in recent years and this upward trend may persist. The growth is partly enabled by advancements in Information and Communication Technolo-gy (ICT) and globalization. LÄS MER

 3. 3. Vilka arbetsmetoder främjar och upprätthåller kreativitet hos virtuella team : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Andrén; Younan Slivo; [2022]
  Nyckelord :Creativity; creative climate; communication; teams; virtual teams and virtual work environment; Kreativitet; kreativt klimat; kommunikation; team; virtuella team och virtuell arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är förmågan till anpassning en vital egenskap. Organisationens strävan efter stabilitet, konkurrenskraft och utveckling utgör motiv till anpassning av olika slag. LÄS MER

 4. 4. Kulturell polarisering och politiskt färgade medier : En jämförande studie av mediekonsumenters kulturella kapital och tidningars organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andromeda Berrios; Tuva Kind; [2022]
  Nyckelord :Polarisering; Kommunikation; Organisation; Journalistik; Politik; Identitet;

  Sammanfattning : The Swedish political landscape has become more polarized with questions regarding multiculturalism, identity and globalization. The same polarization is reflected in the way media and news outlets report on current events. LÄS MER

 5. 5. How Multipolarity and Globalization Have Changed the Nature of Tax Multilateralism : A Comparison of the OECD Model Tax Convention Negotiation with the Negotiation of Pillar One and Two

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Raddenbach; [2022]
  Nyckelord :tax; taxation; globalization; international relations; negotiation; Pillar One; Pillar Two; OECD; model tax treaty; multilateralism; cooperation; tax multilateralism; global minimum tax; digital services; bilateralism;

  Sammanfattning : Can a multilateral negotiating process—that is, cooperation between many states in a single forum—successfully reform the network of bilateral tax treaties that currently makes up the bulk of international tax law? The BEPS Project aims to be the first major push for a multilateral tax process since the creation of the OECD’s Model Tax Convention in the 1960s. Through BEPS, the OECD and 130-plus countries are in final negotiations to implement Pillar One and Two, which will: (1) create a new taxing right for “market jurisdiction” countries on the profit of international companies that do business there without a physical presence; and (2) implement a top-up tax levied against companies that offshore profits from intangible assets in low-tax jurisdictions. LÄS MER