Sökning: "Louise Edelstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Edelstam.

  1. 1. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Louise Edelstam; [2024]
    Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

    Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER