Lean Administration i tillverkande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Jolin Sjögren; [2012]

Nyckelord: lean administration;

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Lean Administration – i tillverkande företag Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jolin Sjögren Handledare: Stig Sörling Datum: Maj 2012 Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som krävs vid en implementering av Lean Administration och vilka verktyg som kan användas. Metod: Studien är skriven utifrån en tolkande tradition. Teorin har samlats in från litteratur, vetenskapliga teorier samt en kurs inom ämnet Lean Administration. Vidare har sex intervjuer genomförts, fyra personliga intervjuer på ett fallföretag samt två e-postintervjuer. Den empiriska undersökningen analyserades tillsammans med den teoretiska referensramen för att urskilja likheter och olikheter. Resultat & slutsats: Min studie visar att det är viktigt att Lean Administration efterfrågas av chefer på olika nivåer för att få fäste i företaget. Studien visar att det är viktigt med kvalitet på det som produceras och meningar som ”Rätt från mig” och ”rätt från början” nämns både i den teoretiska referensramen och i den empiriska undersökningen. Vidare visar min studie att ett långsiktigt införande av Lean Administration kan vara att föredra framför snabba förändringar. Studien pekar på att gemensamma mål som är mätbara och som kontinuerligt följs upp; kan vara en framgångsfaktor.  Förslag till fortsatt forskning: Det finns olika sätt att implementera Lean Administration. Ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att undersöka ett antal företag som implementerat Lean Administration med hjälp av konsulter och jämföra deras resultat av implementeringen med ett antal företag som drivit implementering själva. Det skulle vara intressant att se vilken av metoderna som varit mest framgångsrik hos företagen. Uppsatsens bidrag: Det finns mycket litteratur och tidigare forskning inom konceptet Lean Produktion. Under studiens gång har jag upptäckt att det finns en begränsad tillgång av tidigare forskning och litteratur kring Lean Administration. Min studie bidrar till en ökad förståelse för användbara verktyg inom Lean Administration, medarbetarnas roll i implementeringen samt olika framgångsfaktorer hos företag som lyckats. Nyckelord: LA (Lean Administration), 5S, slöseri, värde, kvalitet, Lean i allmänhet (LA, Lean, Lean Produktion)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)