Kartering och beskrivning av spröda deformationsstrukturer i södra Stockholm ur ett ingenjörsgeologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Berggrundsgeologi

Sammanfattning:

Stockholm är en mycket expansiv region med flera större infrastrukturella projekt plane- rade vilket kommer att medföra arbeten i och vid berg. Utan nödvändiga förundersökningar ökar risken för ras i samband med byggnationen och en fara för framtida stabilitet förelig- ger. En ingenjörsgeologisk förundersökning där man kartlägger strukturer i det påtänkta området bör genomföras och som beskriver de bergtekniska parametrar enligt Q- och RMR-systemen för bergkvalitetsklassificering.  Detta arbete fokuserar på ett område norr om Månskärsvägen och söder om Skär- holmsvägen i södra Stockholm där Huddinge kommun planerat anlägga en gång- och cy- kelväg samt en bro. Området, benämnt kvadraten 3 av Huddinge kommun, karterades mellan den 25 – 27 mars och 2 april 2013 då området fortfarande var snötäckt. Kartering- en, efter projicering av sprickdata i Stereo32, visar att det råder fyra dominerande sprick- riktningar i området; en nordväst-sydostlig, en nordost-sydvästligt, en nord-sydlig sprick- riktning och en foliationsparallell sprickgrupp i öst-västlig riktning. Den sistnämnda böjer av ca 15° mot öst vid förflyttning mot den nordöstra delen av området, möjligtvis förklaras detta av en observerad veckomböj. Övriga sprickgruppers strykningar varierar inom ett spann av 40° och stupar ca 50°. Dessa spricksystem i kombination med hållfasthetssän- kande sprickfyllnadsmineral och metertjocka sprickzoner med i stort sett helt krossat berg kommer att utgöra stora risker vid bygget i form av ras och potentiella kilutglidningar. Arbe- ten i detta berg bör göras under stor försiktighet och i kombination med fortsatta geolo- giska undersökningar under det att projektet fortlöper.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)