En rättsutredning om arbetstagares ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen syfte är att utreda arbetstagarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod. Resultatet av undersökningen visar att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetstagarens ansvar är att delta i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera in risker där människors liv och hälsa kan vara i fara, tillbud, sjukdom och olycksfall. Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter, iaktta försiktighet, använda tillhandahållen skyddsutrustning och ha den kunskap som krävs för att använda skyddsutrustningen för att förebygga olyckor. Väljer en arbetstagare medvetet att bryta mot arbetsmiljöföreskrifterna blir det en arbetsrättsliga tvist där arbetstagaren riskerar att bli uppsagd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)