Hur är läget? : Patientens position på operationsbordet- positionsrelaterade skador.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Författare: Ulrika Wendel; Susanne Sellberg; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet var att beskriva vilka positionsrelaterade skador som finns beskrivna i samband med att en patient ligger på operationsbordet. Vidare att undersöka om vissa patientergrupper löper större risk eller om andra faktorer bidrar till risk. Den metodologiska aspekten som granskades gällde kvaliteten i de inkluderade artiklarnas urval och bortfall. En beskrivande litteraturstudie genomfördes där 13 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats analyserades. Resultatet visade vårdskador utifrån den position som patienten opererats i. Positionerna på operationsbordet varierade från knästående, ryggläge med höjda ben eller sänkt huvudända samt bukläge. Positionerna medförde risker för olika typer av skador t.ex. tryckskador på hud och muskler, nervskador samt skador på ögonen. Olika sjukdomstillstånd, kön, kroppsvikt och ålder inverkade samt faktorer som operationens längd, blodförlust och positioneringshjälpmedel. Motsägelsefulla resultat framkom, vilket kan medföra svårigheter att fastställa orsaker till att vissa patienter kom till skada. Slutsatsen var att flera orsaker kan bidra till vårdskador i samband med att patienten ligger på operationsbordet. Patienterna är sårbara pga. att de är bedövade/sövda och då inte kan ändra eller känna av kroppsläget. Vårdpersonal på operationsavdelningar behöver ständigt uppdatera rutiner för att risker ska upptäckas och förebyggas så att vårdskador inte uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)