UNGDOMARS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED DIABETES TYP-1

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som innebär att kroppens produktion av insulin upphör. Sjukdomen innebär stora livsstilsförändringar för att upprätthålla hälsan vilket kan vara påfrestande för ungdomar. Ungdomsåren innebär både en ökad självständighet och delaktighet, exempelvis när det gäller egenvården, vilket kan skapa problem och osäkerhet hos ungdomar med diabetes typ-1. Det är under dessa år även viktigt att känna en gemenskap bland vänner och att inte känna sig annorlunda, vilket kan vara utmanande när sjukdomen begränsar ungdomens vardag. Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ-1 för att som sjuksköterska kunna öka förutsättningarna för en god hälsa hos dessa individer. Metod: Studien är en litteraturöversikt där databaserna Pubmed och Cinahl användes för att hitta relevanta artiklar. 13 kvalitativa artiklar valdes ut som senare kvalitetsgranskades utifrån SBU:s granskningsmall. Därefter analyserades artiklarna varvid fyra teman och fyra subteman kunde urskiljas. Resultat: Ungdomarna upplevde sjukdomen som en utmanande kamp och upplevde det svårt att anpassa vardagen. Ett stort behov av stöd förekom för att få vardagen att fungera och det viktigaste stödet återfann ungdomarna hos föräldrar och vänner. Ungdomarna upplevde även en känslomässig påverkan av sjukdomen och kunde därför ibland ha svårt att möta både sina egna och andras känslor. Sjuksköterskan upplevdes av ungdomarna som en professionell trygghet och en viktig pelare i utvecklingen mot självständighet. Slutsats: Ungdomar med diabetes har svårt att anpassa vardagen till sjukdomen och upplever egenvården som en stor utmaning. Stöd från familj och vänner kan påverka egenvården positivt och därmed bidra till ökad självständighet. Att som sjuksköterska anpassa omvårdnaden utifrån individen och samtidigt ha en förståelse för ungdomarnas egna erfarenheter är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att ungdomen ska kunna uppnå god hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)