Kravinsamling inom agila BI-projekt : En fallstudie på Agio System och Kompetens AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Författare: Emil Bostedt; William Dinborn; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka och analysera hur kravinsamlingsprocessen för agila BI-projekt går till från ett utvecklarperspektiv. Studiens teoretiska referensram är uppbyggd avteori inom områdena BI, agila metoder och kravinsamling. För att besvara syftet genomfördesen kvalitativ fallstudie på Agio System och Kompetens AB som arbetar med att utveckla BI-lösningar efter den agila metodiken. Inom fallstudien genomfördes sex stycken intervjuer ochen workshop för att samla in data från fallstudieföretaget. Vilket sedan sammanställdes genomen tematisk analys och kategoriserades i tre övergripande kategorier, BI, Agilt inom BI ochKravinsamling. Denna analys tillsammans med den teoretiska referensramen låg till grund förstudiens analys och diskussion. Studiens slutsats redogör hur kravinsamlingsprocessen går tillfrån ett utvecklarperspektiv. Studien lyfter fram 26 stycken utmaningar som utvecklareupplever inom detta område, skillnader mellan hur arbetssättet och de upplevda utmaningarnaskiljer sig åt i front- respektive back-end lösningar. Slutsatsen presenterar även ett synsätt övervad utmaningarna beror på samt vilka samband som uppstår mellan dem. Slutligen presenterarvi, baserat på de identifierade utmaningarna som beskrivs i slutsatsen, ett anpassattillvägagångssätt för hur fallstudieföretaget kan hantera dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)