Spelaren i komedins rampljus : En studie av fumblecore utifrån Cohens dimensioner kring identifikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Den här studien undersöker hur identifikationsprocessen i fumblecore-spel ter sig utifrån Cohens dimensioner kring identifikation. För att undersöka detta utvecklades en artefakt som designades utifrån tre teorier kring humor (Superiority Theory, Incongruity Theory och Relief Theory) samt definierade karaktäristiska element som tillsammans utgör spel inom genren. Undersökningen genomfördes på tolv respondenter där data samlades in genom observation, frågeformulär och kvalitativa intervjuer där frågorna baserades på Cohens fyra dimensioner kring identifikation (emotionell empati, kognitiv empati, motiverande identifikation och absorberande identifikation) för att mäta detta. Resultatet visade på att respondenter projicerar sina egna känslor och mål på karaktären och använder denne som ett medel att utföra sina önskade handlingar. Således är det snarare karaktären som tar på sig spelarens identitet och anammar dennes perspektiv och målsättning än spelaren som tar på sig karaktärens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)