Elevers lärande i en kvalificerad yrkesutbildning. En studie av hur begreppet KASAM används i undervisningen.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med undersökningen var att studera på vilket sätt begreppet KASAM används i undervisningen inomkvalificerad yrkesutbildning, för specialistundersköterska inom vård av äldre.Våra tre frågor var:1. På vilket sätt används begreppet KASAM i utbildningen?. Vad uppfattar eleverna att de lär sig med hjälp av begreppet KASAM i sin utbildning för att de skall få en koppling mellan den teori de läser i utbildningen och den kommande yrkesverksamheten?3. På vilket sätt har kunskapen om begreppets innebörd ändrat tanke och arbetssätt i yrkesverksamheten hos KY - eleverna?Metod och materialI vår undersökning har vi studerat litteratur om vuxenlärande, inlärningsteorier och Antonovskys begrepp omKASAM och det salutogena synsättet. (KASAM innebär en "känsla av sammanhang".) För att samla in data tillvår undersökning, har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer med öppen ansats. Intervjuerna gjordes på sjuelever. Vi har valt en kvalitativ forskningsansats där vi kunde tolka, beskriva och förstå vårt material.ResultatEleverna gör reflektioner från praktiken och använder sig av begreppet KASAM för att förstå innebörden i sinpraktiska yrkesverksamhet. Eleverna erfar att av teorin i undervisningen, kan de nu lättare koppla den till sittpraktiska arbete i vård och omsorg. Eleverna säger sig ha fått en djupare helhetssyn på människan och får lättareett sammanhang i sin yrkesverksamhet.Betydelse för läraryrketVi har funnit att användning av begreppet KASAM i teorin, kan öka elevernas förståelse att se människan somen helhet. Vår undersökning visar att begreppet KASAM kan användas som ett verktyg för att lättare förståsambandet av teori och praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)