”Jag förstår inte diagnosen. Jag är ju en jättesocial person!” : om psykoterapi vid antisocial personlighetsstörning. En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Författare: Liselotte Lökken Svärd; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Litteraturstudie av internationella vetenskapliga artiklar som undersöker vilka egenskaper

man bör beakta hos personer med antisocial personlighetsstörning vid urvalet till psykoterapi,

vad man kan förvänta sig vad gäller behandlingsbarhet och relationen psykoterapeut – patient.

Slutsatsen är bl a att behandlingen är svår och krävande men inte omöjlig. Den sedan länge

gängse uppfattningen att tillståndet är icke behandlingsbart har inte forskningsstöd. Viktiga

faktorer att tänka på är graden av lidande hos patienten och hur behandlingsalliansen

utvecklar sig under hela psykoterapiförloppet. En moralisk skyldighet att behandla,

framförallt utifrån att dessa patienter allvarligt skadar andra människor men också för att de

själva växt upp under mycket svåra förhållanden lyfts fram. Att psykoterapeuter inte bör

arbeta ensamma med patientgruppen är en annan viktig slutsats. I diskussionen

problematiseras hela diagnosen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)