Reklam och konsument: En studie om emotionell och etisk marknadsföring inom kläd-varumärkes branschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Med en ständig ökning av konkurrens mellan företagen blir den personliga relationen med kunden allt viktigare. Produktens funktion står inte längre i centrum då den har ersatts av idén kring varan. Kunderna söker ett högre värde i produkten och företagen måste sträva efter att tillfredsställa och beröra kundens emotioner för att framstå som attraktiv. Idag talas det därför mycket om emotionell marknadsföring. Detta arbete ligger till grund för att få en förståelse i hur emotioner styrs via reklam och hur en etisk ståndpunkt påverkar kunden. Till hjälp har jag använt mig av teoristudier, en egen design för en påhittad vår-kollektionskampanj, samt en kvalitativ enkätundersökning för att få ett verkligt perspektiv av hur en tänkbar målgrupp ser och reagerar på reklam i olika former.Genom att tala ett lättförstått språk som attraherar och samtidigt differentierar företaget från konkurrenter, kan värdefulla emotioner väckas för att skapa en personlig relation med kunden. En etisk ståndpunkt kan vara värdefull för att visa ett högre intresse än att tjäna pengar och på så vis framstå som mer mänskligt och komma närmare kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)