Föräldrars upplevelse av samspelsbehandling på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Sanna Valijani Sjödin; [2024]

Nyckelord: Samspelsbehandling; Anknytning;

Sammanfattning: Föräldrars förmåga att svara an på barnets signaler har inverkan på barnets framtida utveckling. Tidiga insatser för att behandla negativ utveckling i samspelet mellan förälder och barn är viktigt för att inte riskera barnets psykiska hälsa. I dagsläget finns inga studier som undersökt utfallet av samspelsbehandling genom MIM & Theraplay riktat till de späda- och små barnen. Studiens syfte är att undersöka mammors upplevelse av samspelsbehandling med Marschak Interaction Method (MIM) & Theraplay på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, vid Norrlands Universitetssjukhus, för barn 0–18 månader. Kvalitativ metod i form av fallstudier har använts. Deltagarna är 4 mammor. Resultaten visar att mammorna upplevt att behandlingen har gett dem nya verktyg i samspelet, ökat deras förståelse, inbringat hopp om förändring, verkat skuldavlastande och stärkt självförtroendet som förälder. Resultaten visar på övervägande positiva upplevelser. Det är dock svårt att dra några slutsatser om resultaten är kopplade till metoden eller om det är resultat som är generella för psykoterapi, oavsett metod. För att kunna besvara denna fråga behövs fler studier med större deltagarantal och kontrollgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)