Patienters psykiska hälsa efter hjärtstopp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Kristensson, F & Friberg S, Patienters psykiska hälsa efter hjärtstopp. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö̈ Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Hjärtstopp drabbar ca 7500 personer varje år och av dessa inträffar ca 2500 på sjukhus. Av dem som drabbas på sjukhus överlever ca 30 %, och av dem som drabbas utanför sjukhus överlever ca 10 %. Det är viktigt att starta hjärtlungräddning (HLR) snabbt eftersom tiden är avgörande för hur utfallet blir. Att överleva ett hjärtstopp kan påverka den psykiska hälsan vilket ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att bemöta och behandla. Syfte: Litteraturstudiens syfte är att belysa patienters psykiska hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp. Metod: En kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Resultatet presenteras under sju kategorier vilka är ångest/oro, rädsla, självständighet, tacksamhet, att leva med en ICD, hopp /hopplöshet, skam och skuld. Slutsats: Det varierade vad deltagarna kände efter sitt hjärtstopp men gemensamt för alla deltagarna var att hjärtstoppet haft en djupgående effekt på deras psykiska hälsa. Flertalet deltagare upplevde negativa symtom på psykisk ohälsa men många kände trots detta att hjärtstoppet bidraget till ett lyckligare liv. Nyckelord: Hjärtstopp, Kvalitativ, Litteraturstudie, Omvårdnad, Psykisk hälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)