Vad tycker patienten - om vården på en urologisk vårdavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Lena Lidforss; [2012]

Nyckelord: patienterfarenhet; medverkan; bemötande; kommunikation;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syfte: Syftet med denna studie var att studera patienternas upplevelse av delaktighet, information och bemötande på den urologiska avdelningen på Akademiska sjukhuset. Syftet var vidare att jämföra patientens upplevelse av delaktighet, information och bemötande, med hur viktigt patienten ansåg de olika områdena var.

Metod: Studien var en deskriptiv, korrelerande tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. En enkät utformad för studien med 12 påståenden har besvarats av 61 patienter. Resultatet presenterades med en statistisk korrelations metod, där samvarians mättes mellan patientens egen bedömning och hur betydelsefullt det var för patienten.

Resultat: Information och bemötande är viktigt för patienterna. Resultatet visar att information till patienterna är tillräcklig vid in och ut skrivning från avdelningen och är det är viktigt, förståelsen av information vid utskrivning bedöms som mycket viktig. I patientens upplevelse av bemötande från personalen på avdelningen fanns en samvarians av upplevelse och betydelse. Det fanns även en samvarians i delaktighet i vården, där fanns dock i större utsträckning än i de andra faktorerna patienter som inte hade någon åsikt eller ansåg att detta inte var lika viktigt. I de öppna svaren framkom bilden av en öppen och trevlig avdelning men det framkommer att miljön runt patienten kan vara lite bättre. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)