Hastigheter på lokalgator: en studie av gaturummets påverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Sammanfattning: En gatas geometriska utformning är av betydelse för de val vi gör längs en
sträcka.Det kanske viktigaste valet är hastighet, vilket är nära kopplat till
olyckor och kan påverka en känsla av otrygghet längs gatunätet.

Dimensioneringsfaktorerna på det vägnät vi har idag skiljer sig vitt åt,
genom varierade gatubredder och korsningsavstånd men även olika högsta
tillåtna hastigheter för vägar med samma dimensionering.

Hastigheter påverkar människor både direkt och indirekt, och kan ge upphov
till mycket svåra skador för den enskilda. I ”Nollvisionen” anges långsiktiga
mål som eftersträvas vid svensk transportplanering.

Undersökningen inleds med en litteraturstudie om vägars dimensionering och
val av högsta tillåtna hastighet på olika sträckor. Därefter har en
kvantitativ fältmätning av hastigheter genomförts på 12 sträckor. På
sträckorna uppmättes ingående variabler och resultaten sammanställdes.
Sammanställningen går ut på att kombinera dessa till ett linjärt samband,
vilket legat till grund för en lättförstådd och enkel modell för beräkning av
medelhastighet och 85-percentilhastighet utifrån vägbredd, korsningsavstånd,
vinterväglag, årsdygnstrafik, högsta tillåtna hastighet.

Detta examensarbete kommer förhoppningsvis att användas som ett hjälpmedel
vid framtida projektering av vägnät.

Resultaten av mätningar och multipel linjär regression gav följande uttryck
för hastigheter:

R_adj^2 = 62,2% 85-percentil = 23,776 + 0,012750 Korsningsavstånd +
0,004217 ÅDT + 0,38118 Skyltad högsta tillåtna hastighet
R_adj^2 = 44,6% Medelhastighet = 19,3 + 0,00320 ÅDT + 0,327 Skyltad högsta
tillåtna hastighet

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)