En utvärdering av inflationsmålets effekter i välutvecklade länder - betydelsen av inflationsmål

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Inflationsmålets historia sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden. En förutsägbar centralbank skapar möjligheter för marknadsaktörerna att sätta upp inflationsförväntningar i linje med det uppsatta målet som bidrar till att prisstegringstakten följer den önskade nivån. I dag har en stor majoritet av de mest ekonomiskt utvecklade länderna valt att införa ett inflationsmål som ett riktmärke för landets centralbank att rikta penningpolitiken mot. Samtidigt som inflationsnivåerna har sjunkit har också stora delar av länderna idag låga räntenivåer. Det innebär att centralbankens ammunition kan vara förbrukad ifall inflationen skulle behövas tryckas upp om inflationsnivån är under sitt mål. Syftet är att försöka förklara om inflationsmålet har haft någon betydelse avseende att minska inflationsvariansen samt om det även har haft en påverkan på BNP-gapet. För att undersöka inflationsmålets betydelse har vi undersökt flera ekonomiskt välutvecklade länder från inflationsmålets introduktion fram tills nu. Relevansen och legitimiteten i studien grundas på ett flertal tidigare studier. Studien ger en historisk överblick över inflationsnivån och dess stabilitet för länderna sedan 80-talet. Resultaten visar en stadig nedgång samt stabilisering på inflationen för samtliga länder. Däremot finner vi inga stöd för att det enbart skulle vara inflationsmålets förtjänst. Vi kan inte heller observera någon skillnad för BNP-gapet med eller utan inflationsmål. Även om vi inte kan hitta bevis på skillnader av att ha ett inflationsmål eller inte, så tror vi att det har haft en betydelse för de stabiliseringar som inflationen fått tack vare att aktörer lättare kan anpassa sina förväntningar mot målet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)