Användning av FRP-armering i betongbottenplatta på pålar : En jämförelse av FRP-armering och stålarmering med hänsyn till hållbarhet och böjkapacitet i FEM-design

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Författare: Ibrahim Lattiff; Kamaluddin Amiri; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De flesta bottenplattor i parkeringsplatser är byggda med betong armerad med stål. Dessakonstruktioner är förknippade med betydande kostnader, ofta på grund av underhåll ochreparationer. FRP (Fiber Reinforced Polymer) är ett relativt nytt material i huskonstruktionmen ett väletablerat material i brokonstruktion i länder som USA, Kanada och Nederländerna.FRP är ett kompositmaterial som används som förstärkning för betong och andrabyggmaterial. Genom att kombinera olika material skapas kompositer med unika egenskaper.FRP består av en polymermatris, vanligtvis epoxi eller polyester, och förstärkande fibrer ärgjorda av material som glas-, kol-, basalt- eller aramidfiber.Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra prestanda av FRP-armering medstålarmering i betongbottenplatta på pålar i ett parkeringsutrymme. Dessutom syftar arbetetockså till att undersöka bidraget av FRP-armering till hållbar utveckling i relation tillekonomiska aspekter, arbetsmiljö och miljöpåverkan.Studien inkluderar modellering, analys och dimensionering av betongplattan i FEM-Designbaserat på ritningar tillhandahållna av WSP från ett pågående projekt. Genom litteraturstudierhar information samlats om egenskaperna hos FRP-material, dess fördelar och faktorer sompåverkar dess prestanda och hållbarhet. Intervjuer har också genomförts med experter,tillverkare och entreprenörer för att få ytterligare insikt i användningen av FRP-förstärkning.Resultaten från studien visar att FRP-armering erbjuder fördelar som minskatunderhållsbehov, samt förbättrad hållbarhet och livslängd. Vidare är den lätta vikten av FRP-armering fördelaktig eftersom den gör materialet mer hanterbart och minskar kostnader förtransport och koldioxidutsläpp. Studien belyser också att Combar-armering (en typ av GFRP-armering) har en lägre elasticitetsmodul än stål, vilket leder till större deformationer sombehöver hanteras till vid dimensionering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)