Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt : En integrativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. Om symtom inte känns eller relateras till hjärtat, kan det göra att personen avvaktar med att söka vård och därmed försenas diagnos och behandling vilket kan leda en till ökad risk för att dö. För att öka kunskapen inom detta område vill vi med vår analys undersöka patienters upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt. Syfte: Att undersöka patientens upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt. Metod: En integrativ litteraturöversikt genomfördes vilken baserades på sökningar i Cinahl och Pubmed. Nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes ut. Resultat: Studierna visade stor variation av patienternas upplevda symtom och symtomdebutens karaktär. Det fanns även skillnader mellan förväntade och upplevda symtom och resultatet visade att det råder en generell kunskapsbrist om AMI symtom bland allmänheten. Detta sammantaget leder till fördröjning i patienternas beslutsprocess för att uppsöka vård och behandling. Slutsats: Om tiden till behandling kortas, kan det leda till stora förbättringar vad gäller personens hälsa, välmående och livskvalitet. Det borde därmed finnas ett stort intresse att investera i strategier för att öka kunskapen om de olika och varierande symtom vid akut hjärtinfarkt hos allmänheten och även hos yrkesverksamma inom vård- och omsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)