Fuktmätning i betonggolv - Hur gör man det rätt?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

Sammanfattning: För att säkerställa att golvbeläggningar inte skadas efter att de monterats på ett betonggolv är det viktigt att veta betonggolvets fukttillstånd. För att mäta fukttillståndet i betong har Rådet för byggkompetens tillsammans med Byggföretagen givit ut en fuktmätningsmanual. I manualen beskrivs en metod som kallas för borrhålsmätning. Metoden går ut på att ett hål borras i betongen. I borrhålet monteras sedan ett mätrör. Inuti mätröret monteras en givare som mäter RF-nivån i den luftvolym som bildas mellan betongen, givaren och mätröret. Diskussioner om metoden och dess osäkerheter har framkommit i artiklar och rapporter från bland annat Husbyggaren och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond). Frågan som har uppkommit är om den nuvarande metoden för fuktmätning i betong är den mest lämpliga och om det finns potential för utveckling. Detta examensarbete har bestått av experimentella försök där olika mätmetoder och givare har testats mot varandra. Mätningarna av RF har genomförts på två olika typer av betong: en med CEM II cement och en där 50 % av bindemedlet bestod av slagg. Två olika typer av givare har använts, Vaisala och HumiGuard. RBKs borrhålsmätning har använts som referensmetod och jämförts med två andra mätmetoder. Den första metoden innefattade mätningar av RF i ingjutna mätrör, medan den andra metoden använde uttagna prov som vägdes och utsattes för olika RF med hjälp av en fuktgenerator. Genom att se hur massan på proven ändrades kunde betongens RF estimeras. Resultaten av undersökningen visar att det inte finns någon systematisk skillnad i uppmätt RF mellan de två fabrikaten av givare. De observerade skillnaderna var slumpmässiga. Mätningar av RF i borrhål och i ingjutna mätrör visade liknande RF-nivåer och skillnaden mellan metoderna var i samma storleksordning som mätosäkerheten för givarna. Metoden med fuktgenerator visade högre RF för betong utan slagg jämfört med borrhålsmätning, medan den visade lägre RF för betong med slagg jämfört med borrhålsmätning. Vilken av metoderna som visar verklig RF för betongen går inte att veta, men att dem visar olika RF betyder att någon av metoderna behöver utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)