Vårdpersonals upplevelser av ett personcentrerat arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Personcentrering är en etik som grundar sig i en humanistisk värdegrund, därutgångspunkten är att möta individen utifrån ett helhetsperspektiv. Begreppet personcentreradvård (PCV) har i sin tur vuxit fram som en beskrivning av god och humanistisk omvårdnad.Förhållningssättet utgår från tre nyckelbegrepp: partnerskap, patientberättelsen ochdokumentation. Personcentrerat arbetssätt (PCA) är en förenklad version av PCV, där olikaverktyg används i syfte att stärka patientens ställning och delaktighet samt främja arbetsmiljönför vårdpersonal. PCA infördes på en geriatrisk slutenvårdsavdelning 2017. Befintlig forskningbeskriver effekter av att arbeta personcentrerat, men vårdpersonals upplevelser saknas, vilketskulle bidra till en fortsatt utveckling av vårdens kvalitet. Syfte: Syftet med studien var attbeskriva vårdpersonals erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt inom geriatrisk slutenvård.Metod: En kvalitativ forskningsmetod användes. Tretton semistrukturerade intervjuergenomfördes med vårdpersonal som arbetade på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. Insamladdata analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras i treteman; ”Positiva upplevelser av PCA som arbetssätt”, ”Faktorer som försvårar att arbeta kringPCA” och ”Faktorer som går att förbättra inom PCA”. Vidare delades temana in i åttakategorier; ”Teamarbete - att utnyttja all tillgänglig kunskap”, ”Ökad patientdelaktighet ochförbättrad relation till patienten”, ”Vårdplan och tavelrond”, “Tid och stress”, “Motivationhos patient”, “Strukturella faktorer”, “Dokumentation” samt “Personalens engagemang spelarroll”. Slutsatser: Upplevelserna berör samtliga yrkeskategorier på den geriatriskaslutenvårdsavdelningen, därför bör PCA som begrepp inkluderas i alla vårdutbildningar för attvårdpersonal ska kunna ge och upprätthålla en personcentrerad vård. Vidare är kontinuerligutbildning såväl som stöd och uppmuntran mellan kollegor viktigt för att bidra till en fortsattutveckling av PCA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)