Sökning: "geriatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet geriatrik.

 1. 1. Erfarenheter av att möjliggöra äldre personers delaktighet : parintervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Felicia Luu; Malin Rådström; [2022]
  Nyckelord :Geriatrik; Multisjuk; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård på en geriatrisk slutenvårdsavdelning utförs teambaserat där sjuksköterska och undersköterska utgör ett subteam. Vården av den äldre personen utgår från ett personcentrerat förhållningssätt där patientdelaktighet är en viktig del. LÄS MER

 2. 2. Det dagliga våldet: en påverkan på relation och arbetssituation : Sekundäranalys av en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isak Berg; Evelina Krantz; [2021]
  Nyckelord :Aggression; Encounters; Experience; Geriatric; Aggression; Bemötande; Erfarenheter; Geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggression mot vårdare är ett bestående problem inom vården. Vid vård- ochomsorgboende har var femte vårdare utsatts för hot och våld av brukarna. En vanlig orsaktill aggressivt beteende är en bakomliggande kognitiv svikt, vilket är vanligt förekommandeinom äldrevården. LÄS MER

 3. 3. Preoptimering av äldre patienter med höftfraktur inför operation med stöd av intensivvårdssjuksköterskan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristin Svahn; [2021]
  Nyckelord :intensive care nurse; intensive care unit; geriatrics; elderly; hip fracture; pre operative care; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; geriatrik; höftfraktur; preoptimering; intraprofessionellt teamarbete;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är en vanlig ortopedisk orsak till sjukhusvård hos äldre. Att vara äldre och drabbas av höftfraktur är förknippat med hög risk för död. Stora fysiologiska avvikelser preoperativt samt försenad operation är kopplat till ökad risk för komplikationer och död. LÄS MER

 4. 4. Bra mat på äldre dar : En litteraturstudie om äldre patienters måltidsupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Mealtime experience; nutrition; wellbeing; geriatrics; self-care  ; Måltidsupplevelse; nutrition; välbefinnande; geriatrik; egenvård;

  Sammanfattning : Att förebygga ohälsa och att stärka det friska är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Missnöjdhet med måltidsupplevelsen är en bidragande orsak till lågt näringsintag, något som i sin tur är en riskfaktor för undernäring. LÄS MER

 5. 5. Kan tranbär förebygga urinvägsinfektioner? : Med primärt fokus på äldre vårdtagare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Savin Khadida; Jelan Al-Hedr; [2021]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; prevention; geriatrics; cranberries; urinary tract infection; elderly; Antibiotikaresistens; förebyggande; geriatrik; tranbär; urinvägsinfektion; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste förekommande bakteriella infektionen på äldreboenden. Idag behandlas den oftast med antibiotika men med det ständiga hotet av antibiotikaresistens krävs det andra alternativ till prevention. LÄS MER