Doftrepellent mot älg : Utvärdering för tillämpning inom trafiksäkerhet

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Maria Kruse; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I Sverige sker årligen i genomsnitt 45 000 trafikolyckor med vilt. Viltolyckor svarade för över 60% av det totala antalet trafikolyckor i Sverige under 1990-talet med en beräknad kostnad på över 100 miljoner Euro (Seiler 2004). Kollisioner med älg svarar på grund av dess stora massa och höga tyngdpunkt för 80 % av de svårt skadade och döda människorna i viltolycksstatistiken (Danks & Porter 2010; Seiler 2005). Viltstängsel är idag det effektivaste sättet att reducera viltolyckor med en effekt på 80 % (Almkvist, André, Ekblom & Rempler 1980; Lavsund &Sandegren 1991), men trots stängslet är det svårt att hindra djur som är starkt motiverade att korsa från att gå ut på vägen. Syftet med denna studie har varit att undersöka effekten av doftrepellenten Wildgranix® på älg. Wildgranix® är ett kalkbaserat granulat som sprider en doft som ska verka avskräckande på klövvilt. En doft som effektivt verkar avskräckande på älg skulle kunna tillämpas inom trafiksäkerhet. Försöket genomfördes på frilevande älgar vid Grimsö forskningsstation och för att utvärdera repellenten lockades älg till en plats där man erbjuder den för älgen viktiga mineralen natrium, genom att sätta ut saltstenar. På det här sättet kunde besöksfrekvensen av älgar följas vid stenarna både innan och efter det att repellenten spridits, och därigenom avgöra hur avskräckande doften är. Inventering av observationer vid 20 saltstenar har gjorts genom kameraövervakning. Resultatet visar att repellenten inte framgångsrikt avskräckt älg från att besöka saltstenarna. Jämförelse av observationer före och efter utläggning av repellenten visade att besöken inte skilde sig signifikant och den slutsats som drogs var att viltrepellenten var ineffektiv i syfte att avskräcka älg från att beträda ett valt område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)