Värdering av bitcoin : En selektiv litteraturöversikt av värderingsmodeller för bitcoin

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Nationalekonomi

Författare: Joline Göttfert; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats har två delsyften. Det första delsyftet är att ge en beskrivning av vad bitcoin är och hur tekniken bakom bitcoin fungerar. Det andra delsyftet är att redogöra för hur bitcoin ska värderas. Genom en selektiv litteraturöversikt med avseende på värderingsmodeller för bitcoin har det andra delsyftet besvarats. I litteraturen har tre olika ansatser till att värdera bitcoin återfunnits och denna uppsats presenterar respektive värderingsansats för bitcoin och de resultat som har framkommit av tidigare studiers empiriska test. I den första modellen har bitcoin klassificerats och värderats som ett betalningsmedel. Ansatsen för den andra modellen är att värdera bitcoin som en finansiell tillgång. Utgångspunkten för den tredje modellen är att bitcoin är ett nätverk och ska värderas utifrån den aspekten med hjälp av Metcalfe’s lag. Sammanfattningsvis kan alla tre modeller förklara bitcoins prisbildning till en viss del. Slutsatsen är att bitcoin i högre grad kan klassificeras och värderas som en finansiell tillgång, eller som ett nätverk, än som ett fungerande betalningsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)