Vad är historiskt sant i den bibliska passionshistorien? : Ett jämförande studium av olika bibelkommentarer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien genom att kritiskt undersöka och jämföra olika bibelkommentarers syn på frågan. För att göra detta besvarades följande frågor: Vilka är skillnaderna mellan de olika bibelkommentarerna när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar? Hur ska författarnas argumentering i bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt i passionshistorien kritiskt värderas?  Metoden är kvalitativ och består i en jämförande litteraturstudie med inslag av källkritik. Resultatet av denna uppsats visade att diskussionen om vad som är trovärdigt med passionshistorien som nämns i bibelns Nya testamente är att Jesu lidande och död sannolikt har inträffat i verkligheten sådan den beskrivs av de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jesu verksamhet i hela evangeliet är inriktad mot lidande och död. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)