Pojkars och unga mäns utsatthet i en hederskontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

Sammanfattning: Hajrizi, M & Todorovic, E. Forskningsläget avseende att som pojke eller ung man leva i en hederskontext. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng.Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, 2021. Denna studien har syftat till att belysa pojkens och unga mäns perspektiv i ett hedersrelaterat sammanhang och hur deras utsatthet kan komma att utvecklas. Med hjälp av vetenskapliga artiklar som vi har använt i vår tidigare forskning har de gett oss en inblick i att det inte bara är tjejer som faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Pojkar faller också offer för hedersrelaterat våld och förtryck men utsattheten utspelar sig på andra sätt till skillnad från tjejer. Vi karaktäriserar bland annat de krav som ställs på pojkar som lever i ett hedersrelaterat sammanhang och vad som kan uppstå om de strider mot familjens förväntningar på dem. För att synliggöra hedersrelaterade problem från pojkar och unga mäns perspektiv har det varit av stor vikt att använda teorier som maskulinitetsteori och intersektionalitet. Dessa har varit betydelsefulla i den aspekten att pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck inte alltid kommer från samma bakgrund. Det har varit viktigt att belysa att människor kommer från olika klasser, de har olika åldrar samt olika sexuella läggningar. Vi har haft dessa faktorer i åtanke när vi har arbetat med vårt resultat. Vidare har vi belyst aspekten av att stöd och insatser bör anpassas utifrån den enskilda pojkens förhållanden och livssituation. I vårt metodavsnitt beskriver vi hur vi har tillhandahållit och uppnått våra resultat genom olika kommuners handlingsplaner. Vidare har vi i våra resultat med hjälp av vår metod och olika rapporter förutom pojkens utsatthet specificerat både förebyggande och riktade insatser för pojkar och unga män samt beskrivit hur verksamheter runt om i landet bör fortsätta för att observera och stödja pojkar och unga män i deras utsatthet. Detta för att sprida kunskap om ett fenomen som är vanligare än förväntat samt att vi tycker att det borde ges ytterligare utrymme och uppmärksamhet i framtiden. Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, hederskultur, pojkar, unga män, utestängning, offer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)