Veckans journalister säger sitt!

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med detta utvecklingsinriktade examensarbete var att förbättra samverkan mellan hem och fritidshem på två fritidshem i Sverige. Vårdnadshavarna fick uttrycka vad de önskade förbättra gällande samverkan och fokus landade då i att synliggöra fritidsverksamheten för vårdnadshavarna. Vi har tagit vår utgångspunkt i pragmatismen där kunskap ses som något användbart i praktiska sammanhang. Metoden är inspirerad av aktionsforskning och det genomfördes 1 aktion under 4 veckors tid. Enkäter skickades ut till vårdnadshavarna före och efter aktionerna där vi tog del av deras upplevelse kring samverkan och insyn. Resultatet visade att vi inte kan bedöma huruvida vårdnadshavare upplevde att insynen ökade, däremot visar resultatet att utvecklingsarbetet bidrog till en viss verksamhetsutveckling gällande samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)